مجوز ها

مجوز های یسان به شرح زیر است:

 

مجوز CE اتحادیه اروپا

مجوز IMED وزارت بهداشت و درمان

مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مجوز دانشگاه امیرکبیر

مجوز دانشگاه صنعتی اصفهان