پکیج هدیه به شما

      پکیج شماره یک


        کد باکس: G3y3006020A

        دستگاه وای 300، وای 60 و وای 20 بهمراه
        کادوپیچی لوکس

        شامل: جاشمعی و جاعودی کوه بتنی، باکس
        شکلات، کارت پستال

        قیمت اصلی: 25.200.000 تومان
        قیمت ویژه طرح: 21.200.000 تومان

     پکیج شماره دو


      کد باکس: G3y30020B

      دستگاه وای 300، وای 20 بهمراه کادوپیچی لوکس

      شامل: جاشمعی و جاعودی کوه بتنی، باکس شکلات،
      کارت پستال

      قیمت اصلی 19.200.000 تومان
      قیمت ویژه طرح: 16.200.000 تومان

     پکیج شماره سه


      کد باکس: G3y6020C

      دستگاه وای 60 و وای 20 بهمراه
      کادوپیچی لوکس

      شامل: جاشمعی و جاعودی کوه بتنی،
      باکس شکلات، کارت پستال

      قیمت اصلی 9.400.000 تومان
      قیمت ویژه طرح: 7.400.000 تومان

     پکیج شماره چهار


      کد باکس: G4y20SFA

      دستگاه وای 20 بهمراه کادوپیچی لوکس

      شامل: گلدان، باکس شکلات، کارت پستال

      (برای یک تا 70 باکس)
      قیمت ویژه طرح: 1.800.000 تومان

      (به ازای خرید 70 باکس به بالا)
      قیمت ویژه طرح: 1.500.000 تومان

     پکیج شماره پنج


      کد باکس: G4Y20COB

      دستگاه وای 20 بهمراه کادوپیچی لوکس

      شامل: جاشمعی و جاعودی کوه بتنی،
      کارت پستال

      (برای یک تا 70 باکس)
      قیمت ویژه طرح: 2.200.000 تومان

      (به ازای خرید 70 باکس به بالا)
      قیمت ویژه طرح: 1.800.000 تومان