• آدرس : تهران، بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا خیابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (IROST)، سایت نانو، شرکت پویا فناوران یـسـان.